M + Hermosilla

Tecnica: Lapiz + Tinta Offset / 2006