M + Vg + Hermosilla

Tecnica: Lapiz + Tinta Offset / 2006